SERDECZNIE WITAMY NA PODMIOTOWEJ STRONIE
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego

w Janowcu Wielkopolskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej "RODO" , informujemy  klientów Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, że:

1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim danych osobowych klientów jest Burmistrz Janowca Wielkopolskiego, z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, mail: urzad@um-janowiecwlkp.pl


2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, email: daneosobowe24h@wp.pl

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. 

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Ustawa 2 dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nałożyła na jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego obowiązek udostępniania informacji publicznych min. w Biuletynie Informacji Publicznej. Artykuł 8 tejże ustawy stwierdza, iż BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Udostępnianie informacji w BIP ma ten pozytywny aspekt, ze zgodnie z art. 10 ust. l informacje te nie podlegają następnie udostępnianiu na wniosek strony. Dobrze wypełniona strona BIP znacznie oszczędza czas urzędników w przypadku zasypywania ich wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Dopóki, bowiem nie figurują one w BIP muszą być dostarczane w trybie wnioskowym.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na stronach BIP prosimy o przesłanie do nas poniższego wniosku na adres:

sekretarz@um-janowiecwlkp.pl
listownie na adres:
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim,
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2)

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:
/UMJanowiec/skrytka
Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym ePUAP).
 

 Skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Janowcu Wiekopolskim - pismo ogólne