PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

 

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

 

w dniu 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13oo w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

 

i zapraszam do wzięcia udziału w sesji

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 9 marca 2020 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z  działalności. 
5. Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski. Wystąpienie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. Debata nad raportem o stanie gminy. Podjęcie uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2019 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVII/141/20.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego; sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2019 r., opinia Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVII/142/20.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski; wystąpienie  Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVII/143/20.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Janowcu Wielkopolskim; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVII/144/20.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim; opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVII/145/20.
11. Informacja na temat złożonych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
12. Interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
14. Zakończenie.    
                                        
 
  Przewodniczący Rady Miejskiej
     w Janowcu Wielkopolskim
    /-/ Aleksandra Walendowska